ข่าวภูมิภาค

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กพิการ

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวประคอง สุทธินนท์ รองนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กพิการ เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และให้ได้มีโอกาสสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต โดยมีนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธาน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ปลัดจังหวัดพังงา ศึกษาธิการจังหวัดพังงา และเครือข่ายด้านการศึกษา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา นักกายภาพบำบัด และอาจารย์สโรทร ม่วงเกลี้ยง นักสังคมสงเคราะห์ รวมจำนวน 21 คน