recommendการเมือง

เลือกตั้งล่วงหน้าลพบุรีคึกคัก หลัง 17.00 น. ยังมีผู้ตกค้างอีกจำนวนมาก

    ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 17 มี.ค.62 บรรยากาศเลือกตั้งล่วงหน้าที่ลพบุรี ทั้งนอกเขตและในเขต คึกคักตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะที่หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้า แบบนอกเขตจังหวัด ในเขตเลือกตั้ง ที่ 1 ภายในสนามกีฬาพระราเมศวร อำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งบริเวณนี้ มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ที่ต้องเดินทางมาใช้สิทธิ์ในวันนี้ ตามที่ลงทะเบียนไว้สูงถึง 9,897 คน โดยคณะกรรมการประจำเขตเลือกตั้ง ได้แบ่งคูหาลงคะแนน เป็น 12 คูหา ตามกลุ่มจังหวัด พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง พร้อมด้วย ลูกเสือ-เนตรนารี อาสา กกต. และ อาสาสมัคร รักษาดินแดน กกต.จากโรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ มาคอยอำนวยความสะดวกรวดเร็วให้แก่ผู้ที่เดินทางมาใช้สิทธิ์

   และเมื่อถึงเวลา 17 นาฬิกาตรง ซึ่งตรงกับเวลาปิดหีบเลือกตั้งตามที่ กกต.กำหนด ปรากฏว่ายัง มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ที่มาต่อคิวรอ ตกค้างอีกจำนวนมาก ทำให้ กกต.ต้องประกาศให้ผู้รอลงคะแนน เข้ามาอยู่ภายในอาคาร โดยนั้งต่อแถวรอคิวอยู่บนอัศจรรย์ กว่า 100 คน และเปิดโอกาสให้ใช้ลิทธิ์ลงคะแนนได้ไปจนถึงคนสุดท้ายถึงแม้จะเลยเวลาปิดหีบเลือกตั้งแล้วก็ตาม เพราะถือว่าได้แสดงตนต่อคณะกรรมประจำหน่วยเลือกตั้งไว้ก่อนเวลา 17 นาฬิกาแล้ว