recommendประเด็นร้อน

“มช.”ประกาศปิดการเรียนการสอน14-15มี.ค.!หวั่น“ควันพิษ”ทำบุคลากรป่วย

“อธิการบดีมช.” ประกาศ “ปิดการเรียนการสอน” ในวันที่ 14-15 มี.ค. 62 หวั่น “หมอกควันพิษ” กระทบสุขภาพ นักศึกษา-อาจารย์-บุคลากร

จากกรณีข้อมูลของเว็บไซต์ airvisual.com เปิดเผยอันดับคุณภาพอากาศ (AQI) เมืองมลพิษ พบว่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอันดับ 1 ของโลกเป็นวันที่สามติดต่อกัน ที่มีค่ามลพิษสูงที่สุด เนื่องจากปัญหาหมอกควันที่เป็นอันตราย วัดค่า PM2.5 สูงเกินมาตรฐานทุกจุด ทำให้ภาครัฐและเอกชนต่างเป็นห่วงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเริ่มดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น 

เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ 13 มี.ค.62  เฟซบุ๊ก “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University” ได้โพสต์ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ โดยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งเรื่อง งดการเรียนการสอนและมาตรการสืบเนื่องจากสถานการณ์หมอกควัน ระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2562 ระบุข้อความทำนองว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์หมอกควันที่รุนแรงและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตระหนักถึงสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 และ 38 แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 จึงกำหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1. ให้งดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2562 กรณีส่วนงานใดมีเหตุจำเป็นไม่สามารถงดการเรียนการสอนหรือการให้บริการได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนงานนั้น โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันสุขภาพแก่นักศึกษาและบุคลากร

2. มหาวิทยาลัยของดการใช้หรือการให้บริการพื้นที่โล่งแจ้งที่สุ่มเสี่ยงต่อหมอกควัน เช่น สนามกีฬา 

3. มหาวิทยาลัยขอรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากรป้องกันตนเอง โดยใช้หน้ากากอนามัยที่เหมาะสม

4. ให้หัวหน้าส่วนงานพิจารณาให้บุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์หมอกวันลาหยุดงานได้เป็นกรณีพิเศษ 

กรณีการจัดการเรียนการสอนชดเชยในภายหลัง หากนักศึกษามีเหตุไม่สามารถเข้าเรียนได้ ไม่ให้ถือว่าเป็นการขาดเรียน