recommendข่าวพระราชสำนัก

‘สมเด็จพระสังฆราช’ประทานเงิน1ล้านช่วยผู้ประสบภัยพายุ’ปาบึก’

วันที่ 13 ม.ค.62 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออกตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี , นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้แทนรัฐบาล เฝ้ากราบสักการะ พร้อมรับประทานเงินจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุ “ปาบึก” ผ่านกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี