สังคม-ทั่วไป

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบข้าวสารให้กรุงเทพมหานคร 700 กระสอบ

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 8 พ.ย.61 ดร.สุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานและกรรมการเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบข้าวสารให้แก่หน่วยงานกรุงเทพมหานคร จำนวน 700 กระสอบ คิดเป็นมูลค่า 700,000 บาท ผ่านนายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนและแจกจ่ายให้กับลูกจ้างผู้มีรายได้น้อยของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีคุณสัก กอแสงเรือง กรรมการตรวจสอบ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการฯ, คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการ, คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการ, คุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ร่วมมอบ ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า

ดร.สุทัศน์  เตชะวิบูลย์ รองประธานและกรรมการเลขาธิการฯ กล่าวว่า “ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อนมนุษย์ทุกชนชั้น ตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ ตาย ผ่านงานด้านสังคมสงเคราะห์และด้านบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ มีหน่วยงานในเครือข่าย ได้แก่ โรงพยาบาลหัวเฉียว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน หัวเฉียว

ในวันนี้มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบข้าวสารซึ่งเป็นส่วนต่อเนื่องของงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2561 จำนวน 700 กระสอบ คิดเป็นมูลค่า 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) ผ่านท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนต่างๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 437 กระสอบและแจกจ่ายให้กับลูกจ้างผู้มีรายได้น้อยของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร อีกจำนวน  263 กระสอบพร้อมกล่าวขอบคุณกรุงเทพมหานคร ที่ได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ ร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ทำให้การดำเนินงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ