recommendข่าวพระราชสำนัก

แถลงการณ์สำนักพระราชวังฉบับที่ 3“พระองค์โสม”เสด็จออกจากโรงพยาบาลแล้ว

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 3 “พระองค์โสม” เสด็จออกจากโรงพยาบาลแล้ว

เมื่อวันที่ 19 ก.ย.61 สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์เรื่อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 3 ความว่า

ตามที่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พุทธศักราช 2561 เพื่อทรงรักษาพระอาการอักเสบติดเชื้อจากเนื้อเยื่อที่พระชงฆ์ (แข้ง) ซ้าย และพระอาการอ่อนแรงของพระหัตถ์และพระกรขวา ซึ่งสำนักพระราชวังได้แถลงการณ์ให้ทราบแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา ได้รายงานว่า พระอาการโดยทั่วไปดีขึ้นมากจนเกือบเป็นปกติ สามารถเสด็จออกจากโรงพยาบาลกลับไปประทับที่วังเทเวศร์ได้ ในวันพุธที่ 19 กันยายน พุทธศักราช 2561 ในการนี้ คณะแพทย์ได้กราบทูลขอประทานพระอนุญาตให้ทรงงดพระกรณียกิจต่อไปอีกระยะหนึ่ง

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

- Advertisement -