ข่าวกีฬา

“พระองค์ภา”ทรงเปิดอาคารสนามแบดมินตัน“บ้านกรุณา”ตามโครงการ“ให้โอกาสสร้างคน”

“พระองค์ภา” เสด็จเปิดอาคารสนามกีฬาแบดมินตันใน “โครงการให้โอกาสสร้างคน : BBG Young Badminton” ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย บ้านกรุณา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 12 ก.ย.61 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย บ้านกรุณา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ทรงเปิดอาคารสนามกีฬาแบดมินตันใน “โครงการให้โอกาสสร้างคน : BBG Young Badminton” ซึ่งสโมสรกีฬาบีบีจี อันเนื่องมาจากพระดำริฯ ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม และสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ นำเงินประทานส่วนพระองค์ มาก่อสร้างอาคารสนามแบดมินตันใหม่ ให้แก่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน บนพื้นที่ 1 งาน โดย คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมรับเสด็จ

สำหรับสนามแบดมินตันแห่งนี้เป็นสนามขนาดมาตรฐานสากล เพื่อใช้ในการฝึกอบรมทักษะกีฬาแบดมินตันแก่เด็กและเยาวชน ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา มุ่งหวังพัฒนาเด็กและเยาวชนไปสู่เส้นทางการเป็นนักกีฬาและการประกอบอาชีพด้านกีฬา ในการนี้ทรงทอดพระเนตรการสาธิตการฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาแบดมินตันของเยาวชนในโครงการฯ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้เยาวชนได้พัฒนาตนเอง เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคต

“โครงการให้โอกาสสร้างคน : BBG Young Badminton” สโมสรกีฬาบีบีจี อันเนื่องมาจากพระดำริฯ ร่วมกับสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 โดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่สนใจได้เรียนรู้ ฝึกฝนเทคนิค ทักษะและวิธีการเล่นกีฬาแบดมินตันที่ถูกต้อง สามารถเป็นนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับสากล และนำองค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกฝนกีฬาแบดมินตันไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต รวมทั้งถ่ายทอด แบ่งปันความรู้ให้กับรุ่นต่อไป ตลอดจนเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและป้องกันการกระทำผิดซ้ำได้อีกทางหนึ่ง โดยตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปี 2561 สโมสรกีฬาบีบีจี ได้ติดตามเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถ เพื่อส่งเสริมเป็นนักกีฬาอาชีพภายหลังพ้นจากศูนย์ฝึกฯ จำนวน 151 คน