recommendข่าวพระราชสำนัก

ราชกิจจาฯเรียกคืนเครื่องราชฯ2อดีตข้าราชการในพระองค์ประพฤติชั่วร้ายแรง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาต เรียกคืนเครื่องราชฯ 2 อดีตข้าราชการในพระองค์ ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

เมื่อวันที่ 21 ส.ค.61 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาต เรียกคืนเครื่องราชฯ อดีตข้าราชการในพระองค์ ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง โดยมีใจความว่า

ประกาศ

เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชานุญาต ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาต ให้เรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของอดีตข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน สังกัดกองกิจการในพระองค์ ๙๐๔ สำนักพระราชวัง เนื่องจากถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ

เพราะ เหตุกระทำผิดวินัย ฐานประพฤติชั่ว อย่างร้ายแรง ตามคำสั่งสำนักพระราชวัง ที่ ๑๙๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ ราย ดังนี้

– ๑. นายวิชัย ธรรมเกษร อดีตข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานในพระองค์

ระดับ ๗ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เรียกคืนประกอบด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา

– ๒. นายสันติ อวนศรี อดีตข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานในพระองค์

ระดับ ๖ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เรียกคืนประกอบด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑