recommendการเมือง

“เพื่อไทย”ออกแถลงการณ์จี้รัฐหยุดใช้กฎหมายคอมพ์ดำเนินคดีคนเห็นต่าง! 

“เพื่อไทย”ออกแถลงการณ์จี้รัฐคืนสิทธิเสรีภาพยกเลิกคำสั่งคสช.หยุดใช้กฎหมายคอมพ์เป็นเครื่องมือดำเนินการผู้เห็นต่าง

เมื่อวันที่ 9 ส.ค.61 พรรคเพื่อไทยออก คำแถลงพรรคเพื่อไทย เรื่อง ขอให้ยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชนและคืนสิทธิเสรีภาพให้แก่ประชาชนโดยเร็ว ใจความว่า ประกาศและคำสั่ง คสช. หลายฉบับยังคงมีเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่ เช่น การห้ามชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป โดยมีการบังคับใช้ไปถึงการแสดงความคิดเห็นของบุคคลด้วยการห้ามพรรคการเมืองทำกิจกรรมทางการเมือง การใช้กฎหมายคอมพิวเตอร์ดำเนินการกับบุคคลที่แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาล เป็นต้น

ทั้งนี้เพื่อให้สิทธิเสรีภาพของบุคคลได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ และเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นประชาธิปไตยนำไปสู่การเลือกตั้ง พรรคจึงขอให้ คสช. และรัฐบาลดำเนินการ ดังนี้ 1.ยกเลิกประกาศ คสช. ฉบับที่ 57/2557 ที่ห้ามพรรคการเมืองทำกิจกรรมทางการเมืองและคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 ที่ห้ามชุมนุมทางการเมืองเกินห้าคน รวมถึงประกาศ คสช. และคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่มีผลเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนทั้งหมด

2.ควรยอมรับความเห็นต่างที่มีต่อรัฐบาลและคสช.เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลอย่างมีสติและมีเหตุผล และไม่ควรจะใช้ประกาศ คสช. คำสั่งหัวหน้า คสช. รวมถึงกฎหมายคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินการต่อผู้ที่มีความเห็นต่าง 3.เมื่อรัฐบาลประกาศว่าจะให้มีการเลือกตั้งที่ชัดเจนแล้ว การดำเนินการทุกอย่างของรัฐบาลและ คสช. ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่ง ต้องไม่ใช้งบประมาณเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง และต้องเปิดพื้นที่ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการดำเนินการของรัฐบาลและคสช. ได้

พรรคเพื่อไทยขอยืนยันจุดยืนที่มั่นคงว่า พรรคมีอุดมการณ์ที่จะปกป้องสิทธิมนุษยชนและขอเรียกร้องให้รัฐบาลและคสช. ให้ความสำคัญต่อเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังและจริงใจ ที่จะต้องให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลและไม่เลือกปฏิบัติ เพราะความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์และความเป็นปกติสุขของบ้านเมืองจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากยังคงมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่ต่อไป.