สังคม-ทั่วไป

ประกวดคลิปวิดีโอตามอรรถบท (Theme)“เตรียมพร้อมทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง”วันผู้สูงอายุฯ61

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม) เชิญชวน เยาวชน ประชาชนที่กำลังศึกษาอยู่ในถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการประกวด คลิปวิดีโอตามอรรถบท (Theme) “เตรียมพร้อมทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง” เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี2561 ความยาวไม่เกิน 3 นาที

นางธนาภรณ์ พรหมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส) กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สู่งอายุเต็มรูปแบบ และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ประชาชนทุกเพศทุกวัย ควรตระหนัก และมีความพร้อมกับการเป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ (Active Ageing) ทั้งนี้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2525 ได้อนุมัติให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และเห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสนี้ โดยได้มีการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปีพ.ศ.2526 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างกระแสการเตรียมความพร้อมประชากรสูงอายุที่มีคุณภาพ กระตุ้นให้สังคมเกิดความตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ

จึงขอเชิญชวน เยาวชน นิสิต นักศึกษา ที่เรียนอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมส่งผลงานประกวด โครงการประกวดคลิป วิดีโอตามอรรถบท (Theme) “เตรียมพร้อมทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง” เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี2561ความยาวไม่เกิน 3 นาที ชิงรางวัลมูลค่ากว่าสอง หมื่นบาท พร้อมใบ ประกาศเกียรติคุณ โดยมีรายละเอียดดังนี้
-รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ๆละ 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
- รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ๆละ 8,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
-รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล ๆละ 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ผู้ที่สนในร่วมกิจกรรม สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร และรายละเอียดเอกสารโครงการทั้งหมดได้ที่ http://www.facebook.com/ประกวดคลิป กรมกิจการผู้สูงอายุ ผส พร้อมส่งผลงานทั้งหมดมาที่ อีเมล์: clipdop2018@gmail.com
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 25 มีนาคม 2561 โดยจะประกาศผลผู้ชนะการประกวดทั้ง 3 ประเภท ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 เพื่อมอบรางวัลให้ผู้ชนะการประกวดในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูป เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

- Advertisement -