ติดต่อโฆษณา

กรรมการผู้จัดการ

  • คุณสุชัย พงษ์เพียรชอบ

รองกรรมการผู้จัดการ

  • คุณสุธี พงษ์เพียรชอบ

บรรณาธิการข่าว

  • คุณมนตรี ไม้จีน

ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว

  • คุณพนล ฉัตรเบ็ญจรงค์

กองบรรณาธิการข่าว

ฝ่ายข่าว

  •  คุณจักรพงษ์ พ่วงเพิ่ม

ฝ่ายคอมพิวเตอร์กราฟิก

  • คุณสุทธิรักษ์ เกิงฝาก
  • คุณปิยะพงษ์ สิทธิหนองคู

 

ฝ่ายการตลาด -โฆษณา

  • คุณนิภาพร ชูสุข  โทร. 087-567-5467
  • คุณชญาภัส รอดรักษาทรัพย์ โทร. 084-662-1367
  • คุณธนัท พสุวิรัตน์ โทร.062-428-2879